2015 Introspection

introspezione

introspezione

introspection

introspection

Selbstbeobachtung

Selbstbeobachtung

introspeksie

introspeksie

استبطان

استبطان

تجزیہ

تجزیہ

pagsisiyasat ng sarili

pagsisiyasat ng sarili

самоанализ

самоанализ

самоиспитивање

самоиспитивање

hifo

hifo

introspección

introspección

درون گرایی

درون گرایی

enesevaatluseks

enesevaatluseks

интроспекция

интроспекция

samoispitivanje

samoispitivanje

內省

內省

කියැවීමටත්

කියැවීමටත්

התבוננות פנימית

התבוננות פנימית

내성

내성

önelemzés

önelemzés

ενδοσκόπηση

ενδοσκόπηση

अंतर्दर्शन

अंतर्दर्शन

HOME                                                                                                             AUTHOR

 NEWS 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *